RØDREV (Vulpes vulpes)


Bestand: Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) sin forsker, Nina E. Eide har studert den norske revebestanden, og den er estimert til å være på 150 000 til 200 000 dyr, men bestanden kan være enda høyere.

Forplantning: En hunnrev kan bli forplantningsdyktig i en alder av 10 mnd. Som regel består kullene av 4 til 6 unger, men det er kjent at det kan komme opp i 12 unger (funn fra England). Størrelsen på kullene varierer med mattilførselen. En undersøkelse i Finland viser at 60% av hunnene formerer seg hvert år. Ungene blir født i mars-mai. De veier rundt 100 gr. og er helt mørke ved fødselen. 1 mnd. gamle titter de ut av hiet for første gang.

Arbeidsfordeling og boforhold: Rødreven graver ut hi, eller overtar hi fra andre dyr, som grevlingen. De tilbringer ikke så mye tid i hiet som for eksempel en grevling gjør, men søker dit først og fremst i forplantningstiden. Revehi har oftest mer enn en utgang. Rødreven er som hundedyr flest, monogame. Unge rever som forblir hos foreldrene kan opptre som hjelpere for sine yngre søsken. De to- tre første ukene er moren hos ungene i hiet konstant og det er far som skaffer maten. Hunnen sørger for at ungene holder varmen og dier dem.

Fysiologi: Rødreven er i familie med hundedyrene, canidae. Rødreven er som forklart av navnet, rød i pelsen, men variasjoner oppstår. Lengden er 60 til 85 cm og vekten er 5-8kg, men større eksemplarer finnes. Det er skutt rev i Norge på 12 kg. At rødrev er en predator fremgår av utseende. Øynene er plassert for dybdesyn og avstandsbedømmelse og den har spisse huggtenner som kan rive og slite i større bytter, men den har utviklede jeksler for å nyttiggjøre seg av planter.Utbredelse: Rødreven finnes fra kysten til høyfjellet i hele landet. Det har i de siste hundre årene vært en spredning i forhold til det som var normale habitat før. Rødrev finner du hovedsakelig på den nordre halvkule. Fra tempererte soner til arktiske strøk.

Matvaner/predasjon: Reven har et variert kosthold og er veldig tilpasningsdyktig. Den kan bedrive predasjon på dyr opp til rådyrs størrelse, men spiser også åtsler og søppel. Gnagere utgjør en stor del av kosten. Rødreven følger gjerne i menneskets fotspor og nyttiggjør seg gjerne av vårt avfall. Påkjørte dyr langs veiene våre utgjør en del av dette dyrets kost og vår gavmildhet fører til at den stort sett finner mat også når naturlige byttedyrbestander er små. Rødreven trenger omkring 0,5 - 1 kilo mat i døgnet og den hamstrer ved oveflod. Rev er blant jegere regnet for å være hard på våre jaktobjekter som hare, rådyr, skogsfugler og småvilt generelt. Rødreven er ikke på toppen av næringskjeden og blir selv utsatt for predasjon av større rovdyr, som gaupe. Ørn har og blitt observert i å angripe rev.

Variasjoner: Rødreven kommer i fargevariasjoner som for eksempel sølvrev, korsrev og svartrev. Man finner og helt hvite variasjoner. Korsrev er en variasjon mellom den røde og den svarte. Den svarte finnes i arktiske strøk. Sølvrev er en variasjon som oppdrettet har lagt sin elsk på. Det kan forekomme at dekkhårene mangler og da snakker man om en variasjon kalt samsonrev.

Annet: Dette dyret er en av de mer tilpasningsdyktige dyrene vi har i faunaen. Den nyttiggjør seg så å si alle mulige kilder til mat, og derfor får vi også en stor vekst på bestanden, så man tror nå at vi må ha en større beskattning av arten for å holde den i sjakk. Reven gav oss i tidligere tider varme klær, og jakt på den til dette var vanlig fram til vi begynte oppdrett på dem. Da falt prisene og i dag jaktes rev utelukkende som viltstell. Vanlige jaktformer er gluggejakt, der man posterer på rev med åte og kunstig lys oppmontert på bolig/ uthus om natten. Man kan og jakte den i hiet med hihund, eller lokkejakt. Det er skuddpremie på reven i enkelte kommuner. Revens tilpasningsevne har gitt bestanden en vekst som er markant de siste hundre år, og den har dermed måtte finne seg nye leveområder. Rødreven er derfor også medansvarlig for, sammen med mennesket, å fortrenge og utrydde dens slektning fjellreven.

Kilder; Bertmarks leksikon, NINA,
BYGDEFOLK FOR ROVDYR. Epost: post@bfrnorge.com Tlf: 466 828 13. Org. nr.: 998003024
Foto: Silje Krokengen
Foto: Rune Moen
Foto: Lars-Erik Lie
Foto: Rune Moen
Bildet nedenfor viser en såkalt "korsrev", en fargevariant av rødreven som gir en blanding mellom svart og rød pels, der svartfargen går ned over ryggen og på tvers av skuldrene, som et kors. Derav navnet "korsrev".
Foto: John Fiskvik
Foto: Torgeir Berge
Foto: Rune Moen