BFR - DAGSAKTUELT


RAPPORT FRA NASJONAL KONF. OM ROVVILT, BEITEDYR OG SAMFUNN (16.01.2014):

Årets Nasjonale Konferanse om rovvilt, beitedyr og samfunn, tok plass i Hamar 13-14. januar 2014. Først følger en liten oversikt over foredragene på konferansen, med kommentarer fra BFR sine utsendte medlemmer, Bjarne Løkken og Nils Olav Hegna. Til sutt følger en kort oppsummering.

1. "Rovvilt og utfordringer" ved Ivar Odnes, Rovviltnemnda region 3. Dette var et foredrag tilegnet sauebondens beste, med lite positivt til vernesida, eneste var vel noe prat om midler til gjeting.

2. "Find My Sheep" ved Arnstein Solheim. Elektroniske sauebjeller som går på GPS. En mulighet for å finne igjen sauen etter kort tid og lettere kunne påvise dødsårsak. I positiv retning også en mulighet for å forflytte sau som på beite trekker mot rovdyrområder.

3. Bioforsk Nord ved Inger Hansen. Evaluering og prioritering av forebyggende tiltak overfor jerv og gaupe i Oppland. Det er blitt satt opp midler til kadaverhund med 1,6 millioner kroner. Ellers forslag som senere slipp av sau på våren, tidligere nedsanking om høsten, rovdyrgjerder, vokterhund. Antageligvis har de her begynt i feil ende, da de prioriterer kadaverhund i stedet for å satse på en vokterhund som holder sauen i live.

4. Landbruksdepartementet ved statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal. "Landbruk i ny regjering".
Et innblikk i den nye regjeringens politikk, med et klart syn på å opprettholde sau- og reindrift fremover, med begrensning av skadedyr, selv om de også påstår at bestandsmålet for rovdyr skal bevares. De kom også med oppfordring til folk om å si sin mening om rovdyr og beitedyr via mail.

5. "Lupus Wildlife Consulting" ved llka Reinhardt. Et foredrag om ulvens tilbakekomst til Tyskland. Her så vi på dette med ulvens tilpasningsevne og levemåte i et land med en helt annen natur/miljø enn Norge.

6. Høyskolen i Hedemark ved Petter Wabakken. Som vanlig et meget lærerikt og godt dokumentert innblikk i ulvens bestandsstatus og adferd. For min del var det nytt at trekkrutene for enslige ulver er dokumentert slik at all ulv fra norske revir trekker østover via Sverige og noen helt opp til finskegrensen. Derimot er det bevist at alle unge streifulver i Norge kommer fra Svenske revir.

7. Norsk Institutt for naturforskning ved Torkild Tveraa. "Reindrift og Rovdyr". Det positive i dette foredraget var at det ble satt søkelys på klima og beiteforhold, i samsvar med dødlighet blant rein, og at tapsprosenten til rovdyr ikke er så stor som påstått.

8. "Med store rovdyr og natur, i bilder og opplevelser"  ved Kjartan Trana og Alette Sandvik.
Her ble vi tatt med på en reise i norsk natur med unike bilder og videosnutter av våre rovdyr. En positiv opplevelse med bekreftelse på at rovdyr ikke er farlig hvis man tar sine forhåndsregler. Likeså at man må få med barna på disse opplevelsene.

9. Paneldebatt om differensiert forvaltning og prioriterte beiteområder. Deltagere: Naturvernforbundet, Bioforsk, Folkeaksjonen Ny Rovdyrpolitikk.

10. Norsk Institutt for naturforskning ved John Odden. Viltkamera i bestandsovervåkning av gaupe.
Her viste man at dette med viltkamera er viktig i overvåkning av gaupe, det ble også gitt et innblikk i regelverket for oppsetting av viltkamera.

11. NTNU ved Anders Skonhoft. Rovdyr og sauer, erstatning og konflikter. En gjennomgang av erstatninger med lite nytt i så henseende. Konfliktprat av den gamle leksa.

12. Naturvårdsverket ved Helene Lindahl. Nyheter fra svensk rovviltforvaltning og politikk, med ønske om et større samarbeid mht. grenseulvene.

13. Miljøverndepartementet ved statssekretær Lars Andreas Lunde. Rovviltforvaltning i ny regjering.
Det er kommet forslag om at grenseulvene skal inn under bestandsmålet. Ulvesonen skal opp til behandling og lettere tilgang til lisensfelling og kvotejakt for å ta ut skadedyr. Bedre opplæring av rovdyrjegere.

14. Miljødirektoratet ved Nils Kristian Grønvik. Presentasjon av forslag til endringer i forskrift for erstatning for sau tapt til rovvilt. Etterlyser bedre dokumentasjon av tap da landsgjennomsnittet for faktiske dokumenterte tap til rovdyr er 5% av det som blir utbetalt.

15. Paneldebatt om nye erstatningsordninger for tapte sauer. Deltagere: NMF, Norsk Sau og Geit m,fl. Representanten for NMF var den eneste som kom med noe nytt i forhold til den nåværende erstatningsordningen, ved å mene at man heller må belønne de som gjør noe for å passe på sauen sin og kutte den nåværende erstatningen.


OPPSUMMERING.
Med den nye regjeringen ser det ut til at vår jobb i BFR ikke blir noe mindre viktig. Med flere organisasjoner på samme side, kampånd og pågangsmot så har vi tro på at seieren kommer til slutt.

BFR sine deltakere på konferansen var Bjarne Løkken og Nils Olav Hegna.

BYGDEFOLK FOR ROVDYR. Epost: post@bfrnorge.com Tlf: 942 99 980. Org. nr.: 998003024

Foto: Jan Magne Sund
Foto: Lars-Erik Lie
Foto: Daniel Bylemark
Foto: Torbjørn Pehrsen
Foto: Stein Valkoinen