BYGDEFOLK FOR ROVDYR. Epost: post@bfrnorge.com Tlf: 466 828 13. Org. nr.: 998003024
HAVØRN (Haliaeëtus albicilla)


Bestand: Havørn finnes i Russland, Skandinavia, Island og Grønland. Ellers i Europa er den utryddet, med unntak av noen restbestander i sørøstre deler av Europa. Havørna hekker i Norge langs kysten fra Finnmark til Vest-Agder, men den er mest utbredt i Nord-Norge. Det finnes ca. 3000 hekkende par i Norge, og tallet er stigende. Eldre havørner holder seg ofte på ett sted, mens yngre ørner streifer rundt omkring og trekker til dels sør- og vestover om vinteren.

Fysiologi: Havørn er en fugleart i haukefamilien. Den er vår største rovfugl, Hunnen er størst, med et vingespenn på opptil 2,65 m, og største kjente vekt er 6850 gram. Havørnen blir mellom 70 og 100 cm lang Ungfuglen er delvis hvitspettet i en ellers mørkebrun drakt, med jevnt mørkebrun hale. Den får fullvoksen drakt etter 4–5 år og er da nokså ensfarget mørkebrun, bortsett fra halen, som er blitt hvit, og nebbet til ungfuglene skifter fra svart til gult. Havørnen kan bli opptil 30 år gammel.

Forplantning: Havørnens reir er gjerne i et tre eller på en fjellhylle, sjeldnere på en lav knaus, og den bruker ofte samme reir år etter år. Reiret består av kvister, grønne plantedeler og gjerne tang. Eggleggingen skjer i mars-april. De 2–3 eggene ruges hovedsakelig av hunnen i 38 dager. Eggene legges mellom slutten av mars og mai. Ungene forlater reiret etter 11–12 uker.Predasjon/matvaner: Havørn er en stand- og streiffugl. Føden er hovesaklig fisk (hovedsaklig torskefisker) og sjøfugl (ærfugl, toppskarv, alker og måker). Den spiser også en del åtsler, spesielt om vinteren. Ørnens evne til å løfte byttedyr har vært omdiskutert. Vanlig oppfatning er at rovfugler vanskelig kan løfte tyngre bytte enn sin egen vekt og flere forsøk viser at de fleste havørn har store problemer med å løfte åter på 4-5 kg, selv med gunstige vindforhold. Dermed synes historier om utrolige ørneløft å være lite sannsynlig. Et barnerov på Leka i 1932 har vært det mest utrolige tilfellet. Piken var 3½ år og veide visstnok 19 kg (noen kilder sier også 19 pund, dvs. 9,6 kg). Alv Ottar Folkestad i Norsk Ornitologforening har forsket på havørn i over 30 år, og aldri sett at den har klart å lette med bytter på over 3,2 kg.

Utbredelse:  Bodø regnes for å ha verdens tetteste populasjon og er valgt til Norges havørn-by. Sør-Trøndelag har arten som sin fylkesfugl. Den norske havørnbestandens utbredelse har bidratt til å reetablere bestanden på de britiske øyer. Havørnen har for øvrig en meget spredt, men vidstrakt utbredelse: fra Grønland og Island til Irak i sør, og gjennom Sentral- og Nord-Asia til Stillehavet i øst.
Bestanden avtok sterkt etter den annen verdenskrig.

I 1975 regnet man med at Norge hadde ca. 400 par havørn av den samlede vesteuropeiske bestand på ca. 500 par. Siden hav- og kongeørn i 1968 ble totalfredet i Norge (som det siste vesteuropeiske land), har bestanden hos oss økt. I år 2000 ble hekkebestanden anslått til 1900–2200 par og fremdeles i vekst. Per dags dato anslås bestanden til rundt 3000 hekkende par.

Miljøutfordringer: Jakt og miljøgifter medvirket til nedgangen i havørnbestanden den første halvdelen av 1900-tallet. DDT forårsaket redusert eggskalltykkelse og svikt i formeringen. Menneskers forstyrrelser på hekkeplassene, spesielt tidlig i hekkeperioden kan påvirke havørnens formering negativt. I våre dager er vindmøller en ny trussel. Vindkraft langs kysten er en økende trussel mot havørn. Smøla har verdens tetteste havørnbestand. Her ble flere havørner drept av vindmøller i løpet av de første månedenes drift av vindmølleparken.

Kilder: "Birdlife.no - "Norsk fugleatlas". Miljostatus.no,  "Rovfugler og ugler i Nord-Europa" av Stig Frode Olsen. Store Norske Leksikon

Foto: Daniel Bylemark
Foto: Daniel Bylemark
Foto: Duy Phan
Foto: Torgeir Berge
Foto: Kim Alexander Olsen
Foto: Daniel Bylemark
Foto: Kim Alexander Olsen